Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN  ASTEMAK

Art. 1 Verkoopsvoorwaarden

Iedere koper verklaart zich akkoord met onze verkoopsvoorwaarden en door het feit van zijn bestelling bevestigd hij kennis van deze voorwaarden genomen te hebben. Welke ook de verkoopsvoorwaarden zijn van de koper, alleen de verkoopsvoorwaarden van de verkoper zijn van toepassing tenzij schriftelijk en voorafgaand anders overeengekomen.

Art. 2 Bestellingen

Elke bestelling wordt uitgevoerd tegen contante betaling bij afhaling of levering. De opgegeven prijzen geschieden zonder enige verbintenis van de verkoper. Elke bestelling is onherroepelijk ongeacht of er al dan niet een voorschot betaald werd. Weigert de klant de levering, dan heeft de verkoper de keuze ofwel hem hiertoe gerechtelijk dwingen ofwel de gerechtelijke ontbinding van de verkoop te vragen met een schadevergoeding van 20% op de overeengekomen prijs. Deze schadevergoeding is van rechtswege verworven en conventioneel bepaald tussen partijen en is niet meer voor betwisting vatbaar.

Art. 3 Leveringstermijn

De leveringstermijn is steeds indicatief en niet-bindend voor de verkoper. Het louter verstrijken van de leveringsdatum vernietigt het contract niet noch heeft aanleiding tot enige schadevergoeding.

Art. 4 Leveringen

De goederen worden door de koper afgehaald op de plaats door de verkoper aangeduid. Het risico gaat over de verkoper naar de koper vanaf het ogenblik dat de goederen afgehaald worden of dat het voertuig met opgebouwde goederen en of toebehoren de werkplaats van de verkoper verlaat. Geleverde goederen worden niet teruggenomen.

Art. 5 Beschrijving van de goederen

De koper verklaart de gekochte goederen te hebben gezien en gecontroleerd en ze vrij van alle zichtbare gebreken te hebben bevonden bij de levering en aanvaarding. De koper koopt de goederen in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van de levering zonder dat deze staat ooit nog tot enige betwisting aanleiding kan geven. Tussen partijen wordt overeengekomen dat de goederen geacht worden geen gebreken te vertonen van zodra de verkocht goederen voorzien zijn van een attest van wettelijke keuring (dit indien de wet dit vraagt). In geval van verkoop van tweedehands goederen wordt de klant geacht zijn goederen te hebben gecontroleerd en nagezien. De koper koopt de goederen in de staat waarin ze zich bevinden met alle zichtbare en verborgen gebreken zonder enige garantie tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Art. 6 Waarborg

De koper zal op nieuwe goederen & toebehoren genieten van de waarborg die door de fabrikant gegeven wordt op de dag van de levering. Bij tweedehands leveringen bestaat er enkel waarborg voor zover deze uitdrukkelijk op de factuur vermeld wordt door de verkoper. De waarborg wordt gegeven op voorwaarde dat de koper de opbouw van de vrachtwagen laat onderhouden volgens de richtlijnen van de fabrikant en voor zover deze geschiedt in de werkhuizen van de verkoper. In alle gevallen zal de waarborg beperkt blijven tot het vervangen in de werkhuizen van de verkoper van elk slecht bevonden stuk, dit zonder verdere schadevergoeding van de gevolgen voortspruitende uit een constructiefout of door gebrekkige stukken. De waarborg vervalt automatisch indien de koper gedurende de periode van de waarborg de opgebouwde goederen en toebehoren niet uitsluitend laat onderhouden in de werkhuizen van de verkoper alsook wanneer deze beschadigd worden door een ongeval. De waarborg is uitgesloten voor alle schade voortspruitend uit slijtage en of verkeerdelijk gebruik

Art. 7 Klachten

Alle klachten betreffende leveringen en/of herstellingen moeten per aangetekend schrijven en binnen de vijf werkdagen na datum van levering aan de verkoper overgemaakt worden, zo niet worden ze niet meer als rechtsgeldig beschouwd. Onzichtbare gebreken die op een herstelling betrekking hebben moeten binnen de vijf werkdagen ervan door de koper bij aangetekend schrijven aan de verkoper ter kennis worden gebracht op straffe van verval van de waarborg.

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud

“Alle goederen en toebehoren” blijven eigendom van de verkoper tot de koopsom volledig betaald is. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt tegen betaling volgens akkoord heeft de verkoper het recht het contract als verbroken te beschouwen en zal lastens de koper een schadevergoeding aangerekend worden van 20% ten titel van forfaitaire en op voorhand overeengekomen schadeloosstelling. Ook zal de verkoper onmiddellijk en vrij over de goederen en toebehoren beschikken en deze mogen verkopen ten einde hierop zijn herstelkosten aan te rekenen alsmede zijn schadeloosstelling.

Art. 9 Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag op de factuur vermeld, dit ten huize van de verkoper. De facturen worden geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na datum van afgifte van de factuur. Na deze termijn wordt geen protest meer aanvaard. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en na vergeefse ingebrekestelling de opeisbaarheid mee van alle niet betaalde facturen en geeft de verkoper het de recht de lopende contracten op te schorten of te verbreken, dit tot algehele betaling. Bij niet betaling van de factuur op haar vervaldag zal van rechtswege en na vergeefse ingebrekestelling een intrest aangerekend worden van 10% per jaar, onverminderd een forfaitair schadebeding tot dekking van de schade voortspruitend uit de wanbetaling ten belope van 12% op het factuurbedrag met een minimum van 125,00 € en een maximum van 2.500,00 €

Art. 10 Vrijwaring

De verkoper wordt uitdrukkelijk ontslagen van alle verantwoordelijkheid voor beschadiging of het verdwijnen van haar toevertrouwde voertuigen, goederen en of toebehoren en onderdelen, tenzij de eigenaar een zware fout in hoofde van de verkoper kan bewijzen. De aan de verkoper toevertrouwde voertuigen worden door hem of zijn aangestelden bestuurd en bewaard onder volle en uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant, met volledige vrijwaring voor de verkoper.

Art. 11 Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.